Subsidie Medicijnkoelkast

Het ministerie van VWS heeft een reservering van in totaal € 600.000 gemaakt ter compensatie voor het aanschaffen van extra koelcapaciteit. Er zal per praktijk maximaal € 300,- ter beschikking staan voor de aankoop of huur van een medische koelkast of logger. Deze moeten voldoen aan de kwaliteitseisen zoals vermeld bij kwaliteitseisen voor de opslag van pneumokokkenvaccins. Bij het invoeren van de declaratie van de vaccins kunnen (een deel van) deze kosten gedeclareerd worden waarbij een originele nota als bewijsvoering moet worden ingediend. Vanzelfsprekend kan er niet meer gedeclareerd worden dan op de nota vermeld staat. Wanneer meer dan 2.000 praktijken gebruik maken van de vastgestelde tegemoetkoming, zal het maximale bedrag per praktijk worden verlaagd.

Bijvoorbeeld:
2.000 praktijken ontvangen per praktijk € 300. In totaal € 600.000
3.000 praktijken ontvangen per praktijk € 200. In totaal € 600.000

U hoeft zich voor deze regeling niet speciaal aan te melden. Elke praktijk zal tijdens de declaratie de mogelijkheid krijgen om hier gebruik van te maken.
Om een inschatting te kunnen maken of u voldoende koelcapaciteit heeft binnen de praktijk, kunt u hier nagaan hoeveel koelvolume u nodig zult hebben.

Een HOED van meerdere praktijken met ieder een eigen AGB-code kan gezamenlijk een medische koelkast aanschaffen. Iedere afzonderlijke praktijk dient hiervoor een deelfactuur aan te vragen die later ingediend kan worden bij de declaratie. Ook hier geldt een maximum van € 300,- subsidie per deelnota.