Garantie Liebherr koelkasten

Standaard 1 jaar op professionele apparaten van Liebherr.

De 5 jaar extra zekerheid is een extra garantie die Liebherr aanbiedt, zonder dat u daar iets voor hoeft te betalen. Het enige wat u hiervoor hoeft te doen is het registreren van uw koelkast binnnen 6 maanden na aankoop bij Liebherr via deze link

Naast de 1 Jaar fabrieksgarantie biedt Liebherr na registratie u het volgende aan :

  • Het eerste jaar geen voorrijkosten, arbeidsloon en materiaalkosten;
  • De volgende 4 jaar geen arbeidsloon en materiaalkosten;
  • Aanmelding binnen 6 maanden na aankoop.

In het tweede t/m het vijfde jaar betaalt u dus alleen de voorrijkosten.

Voorwaarden 5 jaar Extra Zekerheid

Op door Buram Electro B.V. ( importeur Liebherr koelkasten, verder omschreven als BURAM) geleverde professionele koel- en vriesapparaten (niet zijnde apparaten voor huishoudelijk gebruik en wijnbewaar- of wijnklimaatkasten) wordt – mits de eindgebruiker zich binnen 6 maanden na aanschaf via de website www.koelen.nl heeft geregistreerd - en op vertoon van de originele, gespecificeerde aankoopnota in het tweede tot en met het vijfde jaar na aankoop extra zekerheid aangeboden. De ingangsdatum van de extra zekerheid wordt bepaald door de afleverdatum die staat vermeld op de leveringsfactuur van de desbetreffende verkopende instantie. Wanneer het serienummer in het apparaat niet overeenkomt met het geregistreerde serienummer, kan geen beroep worden gedaan op extra zekerheid.

De extra zekerheid is niet overdraagbaar naar een volgende eigenaar en geldt ook niet bij verhuur aan derden. In het onverhoopte geval van reparatie gedurende de periode van extra zekerheid worden de kosten van onderdelen en arbeidsloon niet aan u in rekening gebracht. U betaalt slechts de op dat moment geldende voorrijkosten.

De extra zekerheid is enkel geldig indien het apparaat wordt gebruikt in overeenstemming met de aanwijzingen zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing en voor het doel waarvoor het apparaat is geproduceerd. Onder de extra zekerheid vallen niet: glasbreuk, verlichting, deurrubbers, losse kunststof onderdelen of accessoires, draadmanden en -roosters en alle beschadigingen aangebracht door de gebruiker of derden. Tevens zijn uitgesloten storingen als gevolg van installatiefouten, ontbreken van voldoende beluchting en ontluchting, oneigenlijk gebruik, gebruik van zuren en chemicaliën, opzet of grove schuld en ongeautoriseerde wijzigingen aan het apparaat.

BURAM ELECTRO B.V. vergoedt niet de kosten van reparaties die niet door de Technische Dienst van BURAM ELECTRO B.V. of in haar opdracht zijn uitgevoerd. Ook is BURAM ELECTRO B.V. niet aansprakelijk voor gevolgschade, die direct of indirect uit een storing voortvloeien.  U kunt alleen aanspraak maken op de extra zekerheid voor reparaties binnen Nederland. Indien ten onrechte een beroep op de Technische Dienst wordt gedaan, zullen voorrijkosten en arbeidsloon aan de gebruiker in rekening worden gebracht, volgens de op dat moment geldende tarieven. Dit is het geval indien de omschrijving van de aard van de storing door de gebruiker niet leidt tot de vaststelling van een defect of gebrek.

Een reparatie gedurende de looptijd van de extra zekerheid verlengt de duur van deze extra zekerheidstermijn niet.