Algemene voorwaarden

DOWNLOAD HIER DE ALGEMENE VOORWAARDEN IN PDF

 

Algemene voorwaarden HapoH Handelsonderneming 2024

Artikel 1: Algemeen

1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten inzake de levering van zaken en diensten gedaan en afgesloten door HAPOH HANDELSONDERNEMING of HapoH webshop.nl, hierna te noemen "HapoH" ten behoeve van diens cliënten, hierna te noemen "wederpartij". 2. Bijzondere van de algemene voorwaarden van HapoH afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

3. De door wederpartij gestelde en/of door deze gehanteerde voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij en voor zover door HapoH schriftelijk bevestigd.

Artikel 2: Offertes en aanbiedingen

1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn alle offertes en aanbiedingen van HapoH vrijblijvend.

2. Een naar aanleiding van een offerte gedaan aanbod vervalt na één maand, tenzij anders vermeld.

3. Gegevens betreffende te leveren zaken zoals eigenschappen, maten, samenstellingen enz. zomede gegevens, waaronder kleuren in drukwerk, catalogi en afbeeldingen e.d. door HapoH bij de aanbieding verstrekt, zijn indicatief en voor HapoH niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.

Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst

1. De overeenkomst komt, tenzij anders overeengekomen, uitsluitend door een schriftelijke order van wederpartij tot stand. Ten aanzien van door wederpartij met HapoH gesloten mondelinge overeenkomsten aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor, als gevolg daarvan, ontstane vergissingen van welke aard ook, behoudens door wederpartij aantoonbare fouten onzerzijds. Overeenkomsten aangegaan met eventuele vertegenwoordigers van HapoH binden HapoH niet dan alleen na schriftelijke bevestiging van HapoH.

2. Elke overeenkomst wordt door HapoH slechts aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij - uitsluitend ter beoordeling van HapoH - voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.

3. HapoH is gerechtigd zowel bij als na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij voldoende zekerheid te eisen dat zowel aan de betalings- als ook aan de overige verplichtingen voldaan zal worden. Eventuele kosten gemoeid met het verstrekken van zekerheden komen geheel voor rekening van de wederpartij.

Artikel 4: Prijzen

1. Tenzij schriftelijk anders vermeld bevat de verkoopprijs de prijs van de zaken en/of diensten exclusief omzetbelasting. Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen.

2. Overeengekomen prijzen zijn bindend, tenzij door omstandigheden van de wil van HapoH onafhankelijk, als verhoging van rechten en/of accijnzen, vervoerskosten van het leveringsadres door de importeur/fabrikant vastgesteld, officiële verhogingen van importeurs/fabrieksprijzen, wijziging in muntpariteit e.d., en voor zover deze verhogingen door HapoH redelijkerwijs niet voorzienbaar waren, prijsverhoging moet worden toegepast. Deze door HapoH aan de wederpartij opgegeven gewijzigde prijs is, indien deze gemotiveerd door ons wordt opgegeven, voor beide partijen bindend. Prijswijzigingen als gevolg van dwingende overheidsmaatregelen, zoals verhoging van BTW, worden altijd doorberekend.

3. Kosten voortvloeiende uit aanvullingen en/of wijzigingen van de overeenkomst zijn voor rekening van de wederpartij.

4. HapoH behoudt zich het recht voor kennelijke fouten en vergissingen in de prijsopgave te herstellen.

Artikel 5: Leveringstermijnen

1. HapoH hanteert een leveringstermijn van één à twee dagen, mits voor 12.00 uur besteld en voorradig.

2. Indien het product niet voorradig is, krijgt u van ons bericht wat de verwachte levertijd is. In de meeste gevallen bedraagt de levertijd (bij niet voorradig) maximaal dertig (30) werkdagen.

3. Opgegeven leveringstermijnen gelden bij benadering. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen zijn de zaken te leveren. Een kleine, of gelet op de omstandigheden redelijke, overschrijding van de leveringstermijn kan aan HapoH niet tegengeworpen worden. HapoH is voor de overschrijding van de leveringstermijn slechts in gebreke, na een aangetekende schriftelijke ingebrekestelling.

4. Indien HapoH voor de uitvoering van de overeenkomst gegevens nodig heeft die door de wederpartij moeten worden verschaft en/of indien er door de wederpartij voorbereidende werkzaamheden moeten worden verricht, dan vangt de leveringstermijn eerst aan op de dag dat alle voor een juiste uitvoering van de overeenkomst vereiste gegevens in het bezit van HapoH zijn.

Artikel 6: Levering

1. Voor alle orders worden verzendkosten in rekening gebracht.

2. Indien de wederpartij de zaken op het overeengekomen tijdstip van levering niet in ontvangst neemt, worden die zaken voor zijn rekening en risico ter beschikking gehouden. In dergelijke gevallen kan HapoH opslagkosten aan de wederpartij in rekening brengen conform het voor HapoH geldende tarief. HapoH is eveneens gerechtigd tot verkoop van deze zaken over te gaan, waarbij een eventuele minderopbrengst en gemaakte kosten voor rekening van de wederpartij komen.

3. HapoH behoudt zich het recht voor de zaken in deelpartijen te leveren.

4. Behoudens nadere afspraken wordt de wijze van transport, verzending en verpakking en dergelijke door HapoH met in acht name van de daarvoor geldende zorgvuldigheidsnormen bepaald. Bij specifieke eisen van de wederpartij zullen eventuele meerkosten voor rekening van de wederpartij komen.

5. Het annuleren van een met HapoH gesloten overeenkomst kan slechts plaatsvinden na uitdrukkelijk en schriftelijke toestemming van HapoH. De koper is gehouden aan voor alle voor HapoH hieruit voortvloeiende schade en kosten aan HapoH te vergoeden. Na de totstandkoming van een overeenkomst doorgegeven wijziging in die overeenkomst kunnen HapoH slechts binden na de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van HapoH.

6. Als HapoH montagewerkzaamheden uitvoert, dient de koper aan te geven waar leidingen zich kunnen bevinden om zo schade te beperken. Beschadigingen bij montage of demontage, van muren, wandtegels, of elektrische-/waterleidingen e.d., komen geheel voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 7: Risico-overgang

1. Het risico ten aanzien van de zaken gaat op de wederpartij over bij levering.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud

1. HapoH behoudt zich tot meerdere zekerheid ter betaling van de koopprijs van al de door haar verkochte zaken het eigendom voor tot het moment dat het daarvoor verschuldigde, met inbegrip van de eventuele rente en kosten, geheel en al is voldaan. Overdracht der gekochte, nog niet betaalde, zaken wordt beschouwd als bruikleen om niet. Wederpartij dient alle zorgvuldigheid ten aanzien van het geleverde te betrachten en de onder het eigendomsrecht vallende zaken te verzekeren tegen alle van buiten komende onheilen alsmede tegen diefstal.

2. HapoH heeft het recht deze zaken terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surséance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de zaken wordt gelegd.

3. Alle daden van beschikking, met uitzondering van het recht de zaken in het kader van de normale bedrijfsvoering te verkopen, met betrekking tot de verkochte en geleverde zaken zijn de wederpartij verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

4. Bij overtreding van het in dit artikel bepaalde wordt de totaal door wederpartij verschuldigde som ten volle opeisbaar onverminderd alle verdere aanspraken van HapoH.

Artikel 9: Betalingen

1. Indien geen specifieke condities op de factuur zijn vermeld zal wederpartij binnen veertien (14) dagen na de op de factuur vermelde factuurdatum betalen. Wederpartij is niet gerechtigd tot verrekening of tot opschorting van een betaling.

2. Indien wederpartij na een betalingsherinnering, aanmaning of ingebrekestelling eveneens zijn betalingsverplichtingen binnen aangegeven termijn niet nakomt, verkeert hij in verzuim van rechtswege. Vanaf dat moment is wederpartij naast de in rechte vastgestelde kosten tevens gehouden aan HapoH te vergoeden alsmede de werkelijk gemaakte gerechtelijke kosten en de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten waaronder inbegrepen de kosten in rekening gebracht door partij- en/of gerechtelijke deskundigen (verschuldigde incassokosten en administratiekosten).

3. Indien de betaling niet binnen de gestelde betalingstermijn wordt voldaan, behoudt HapoH zich het recht voor om de mogelijkheid van betalen op factuur bij een volgende bestelling te laten vervallen.

4. HapoH behoudt zich het recht voor om bij een eerste bestelling op factuur om een vooruitbetaling te vragen. Indien de vooruitbetaling uitblijft, behoudt HapoH zich het recht voor om de order veertien (14) dagen na besteldatum eenzijdig te annuleren.

5. Voor bestellingen/projecten met een waarde van meer dan € 5.000 geldt altijd een aanbetaling van 25% voorafgaand aan levering. Na deze aanbetaling nemen wij de bestelling in behandeling en geldt vanaf de leveringsdatum de betalingstermijn van veertien (14) dagen voor het resterende bedrag. Indien de vooruitbetaling uitblijft, behoudt HapoH zich het recht voor om de order veertien (14) dagen na besteldatum eenzijdig te annuleren.

6. Bij overschrijding van enige in de voorwaarden voorgeschreven c.q. afzonderlijk overeengekomen betalingstermijn, zal aan de wederpartij, vanaf het moment dat hij in verzuim is, zonder voorafgaande ingebrekestelling, boven het door hem verschuldigde een vertragingsrente in rekening worden gebracht, gelijk aan de wettelijke rente, te rekenen van de vervaldag tot aan de ontvangst van het verschuldigde bedrag door HapoH.

7. Het door de wederpartij verschuldigde bedrag is terstond en zonder enige ingebrekestelling opeisbaar in geval van op de wederpartij uitgesproken faillissement, surséance van betaling en onder curatelenstelling, overlijden van de wederpartij, beslaglegging onder de wederpartij, liquidatie dan wel vervreemding van de onderneming van de wederpartij en wanneer de wederpartij in gebreke is met de stipte nakoming van enige verplichting jegens HapoH.

8. Alle door de wederpartij gedane betalingen strekken allereerst tot voldoening van de oudste ten laste van de wederpartij nog openstaande vorderingen, inclusief rente en kosten.

9. HapoH behoudt zich het recht voor om orders, die in gedeelten worden uitgevoerd, per deellevering te factureren.

Artikel 10: Reclames

1. Bij leveringen moet een zichtbare vermissing en/of een zichtbare beschadiging van de zaken, ontstaan tijdens het vervoer naar het overeengekomen afleveradres, ten overstaan van diegene die de zaken heeft afgeleverd door of namens de wederpartij schriftelijk worden vastgesteld op het vervoerdocument. Wederpartij dient hiervan meteen een afschrift aan HapoH te zenden.

2. Reclames ten aanzien van bij levering niet zichtbare gebreken en/of vermissingen zullen slechts in behandeling worden genomen indien deze direct, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na aflevering van het gekochte respectievelijk gegarandeerde schriftelijk ter kennis van HapoH zijn gebracht en HapoH in de gelegenheid is gesteld een en ander te controleren.

3. Wederpartij dient zaken ten aanzien waarvan hij een reclame heeft ingediend, te laten in de staat van het moment waarop het gebrek c.q. de vermissing geconstateerd werd, dit tot het moment van constatering daarvan door HapoH.

4. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel uiterlijk binnen 8 dagen na verzenddatum der facturen.

5. Na het verstrijken van genoemde termijnen wordt de wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door HapoH in behandeling genomen.

6. Voor zaken geleverd door derden zullen de reclametermijnen van toepassing zijn, die deze derden met HapoH overeengekomen zijn.

7. Bij door HapoH erkende reclames is HapoH slechts gehouden tot herstel of vervanging van de betreffende zaken dan wel tot creditering van de voor die zaken in rekening gebrachte nettoprijs als vermeld op de factuur, zulks ter keuze van HapoH en binnen een redelijke termijn.

8. Wederpartij zal in geen geval enige aanspraak tegen HapoH kunnen doen gelden nadat wederpartij een gedeelte van het geleverde ofwel in gebruik heeft genomen en/of bewerkt en/of verwerkt respectievelijk heeft doen bewerken en/of verwerken, ofwel aan derden heeft doorgeleverd.

9. Met betrekking tot reclame wordt elke deellevering als een afzonderlijke levering beschouwd.

10. Retourzending van geleverde zaken kan alleen geschieden franco voor risico van de wederpartij na schriftelijke toestemming tot retourzending van HapoH. De toestemming tot retourzending houdt niet in de erkenning van de reclame door HapoH.

11. De retourzending moet binnen vijf werkdagen na verkrijging van de toestemming franco aan het adres van HapoH geschieden. De wederpartij dient voor een zorgvuldige verpakking en verzending te zorgen.

12. Het bepaalde in dit artikel met betrekking tot reclame over geleverde zaken is niet van toepassing op overeenkomsten met betrekking tot gebruikte zaken waarbij HapoH alleen bemiddelt tussen een verkoper en wederpartij.

Artikel 11: Garantie

1. Op door HapoH geleverde zaken wordt uitsluitend garantie gegeven, zoals die door de desbetreffende fabrikant c.q. leverancier, aan HapoH wordt verleend, en jegens HapoH wordt nagekomen. Ten aanzien van gebruikte zaken wordt geen enkele garantie verleend, tenzij anders in de offerte vermeld.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van HapoH voor aan derden geleverde zaken gaat niet verder dan de aansprakelijkheid die de leverancier van HapoH heeft ten aanzien van die betreffende zaken.

2. HapoH is niet aansprakelijk voor schaden ontstaan als gevolg van het ondeskundig en volgens de gebruiksvoorschriften onjuist gebruik van zaken geleverd door HapoH, behoudens grove schuld en opzet van HapoH. Dit geldt voor zowel nieuwe, tweedehands als door HapoH gereviseerde producten.

3. HapoH is niet aansprakelijk voor gevolgschade die ontstaan is door niet deugdelijk functioneren van het door HapoH geleverde product.

4. HapoH is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door van buiten komende oorzaken.

5. Onverminderd het overige in deze voorwaarden bepaalde en onverminderd het bepaalde volgens dwingend rechtelijke bepalingen, is de aansprakelijkheid van HapoH uit hoofde van leveranties beperkt tot ten hoogste het bedrag waarvoor HapoH verzekerd is.

Artikel 13: Ontbinding

1. Indien de wederpartij op enigerlei wijze tekort komt in de nakoming, zal hij daarvoor reeds ingebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist zal zijn. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal HapoH in dit geval ook het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, dan wel deze geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen.

2. Hetgeen in het vorige lid vermeld is, geldt tevens in het geval van faillissement of surséance van betaling of onder curatelestelling van de wederpartij of bij stillegging van diens bedrijf.

Artikel 14: Geschillen

1. Alle geschillen, gerezen tussen wederpartij en HapoH of tussen HapoH en een derde die voor HapoH ten behoeve van een wederpartij opdrachten uitvoert ter zake van levering van zaken of het verrichten van diensten, waaronder begrepen geschillen betreffende de uitlegging van deze voorwaarden, zullen volgens Nederlands recht worden berecht door de bevoegde rechter, in wier rechtsgebied het bedrijf van HapoH statutair gevestigd is.

2. Ten aanzien van disputen omtrent eventuele vertalingen van deze voorwaarden zal het Nederlandse origineel bindend zijn.

Artikel 15: Speciale voorwaarden Koelkasten

1. Alle koelkasten geleverd door HapoH worden op risico van de eindgebruiker gebruikt. HapoH kan geen enkele verantwoording worden toegewezen voor de inhoud van de koelkast. De koelkast is voor de eindgebruiker een hulpmiddel om de geneesmiddelen in op te slaan. Derhalve is de eindgebruiker verantwoordelijk voor de inhoud van de koelkast en niet de leverancier, noch de fabrikant. Indien door een defect, al dan niet in de garantie periode en door juist gebruik en plaatsing, de inhoud hierdoor schade heeft opgelopen, kan HapoH niet verantwoordelijk worden gehouden voor de geleden schade. Bij de opslag van waardevolle of temperatuurgevoelige stoffen of producten is het gebruik van een onafhankelijk, permanent bewakend alarmsysteem vereist. Dit alarmsysteem moet zodanig zijn ontworpen dat elke alarmtoestand onmiddellijk wordt geregistreerd door een verantwoordelijke persoon, die dan passende maatregelen kan nemen.

Bij keuze full-service aflevering door HapoH bestaat deze service uit het volgende: Levering van de koelkast, het neerzetten op de juiste plek, het uitpakken van de koelkast, het aansluiten van de koelkast, het meenemen van het verpakkingsmateriaal. Indien gewenst meenemen van het oude apparaat (mits van dezelfde afmetingen / grootte als de nieuwe koelkast). Het gaat om een plaatsing van de koelkast. U dient zelf de koelkast verder naar uw eigen wens in te stellen en in te delen. De inhoud dient u zelf te (ver)plaatsen. Instructies voor het gebruik treft u aan in de Nederlandstalige handleiding. De monteurs kunnen geen verdere uitleg geven over het gebruik van de koelkast. Indien u het oude apparaat wenst mee te geven, verzoeken wij u dit bij bestellen te melden. Later kan dit niet alsnog worden ingepland.

Artikel 16: Niet-toerekenbare tekortkoming

1. Deze overeenkomst wordt gesloten onder voorbehoud van een niet-toerekenbare tekortkoming in de nakoming. HapoH is niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming indien deze tekortkoming aan hem volgens wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Een tekortkoming in de nakoming kan aan HapoH in ieder geval niet worden toegerekend indien er sprake is van onder meer, brand in het pand of daar waar de zaken van HapoH zijn opgeslagen, (burger)oorlog, ook buiten Nederland, oproer, epidemie, verkeersstoring, werkstaking, zeerampen van alle aard, stormschade, overstroming, uitsluiting, verlies of beschadiging bij transport, onvoorzienbare door (overheids)instanties uitgevaardigde regelingen en soortgelijke andere gevallen, welke buiten de controle van HapoH vallen, waardoor vertraging ontstaat in de levering of waardoor levering onmogelijk wordt, ook in gevallen waarbij de prestatie van HapoH reeds geleverd had moeten zijn.

In die gevallen waarbij mogelijk, wordt de leveringstermijn automatisch voor een redelijke termijn verschoven. In overige gevallen kan de overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, door een aan wederpartij gericht aangetekend schrijven, ontbonden worden. Indien de niet-toerekenbare tekortkoming intreedt terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, is HapoH gerechtigd betaling van de wederpartij te vorderen van de prestaties die reeds zijn verricht.

 

Artikel 17: Gerechtelijke procedures

1. Het Nederlands recht is van toepassing.

2. Wanneer HapoH in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die zij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van koper.

Artikel 19: Privacy Policy

1. HapoH respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. 2. HapoH zal uw persoonlijke gegevens niet verkopen aan derden en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stelen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij u graag door naar onze privacy policy op onze website.

Artikel 20: Wijziging van deze algemene voorwaarden

1. HapoH behoudt zich te allen tijde het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de algemene voorwaarden.